ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


1. Επιθεώρηση πιστοποίησης και διατήρηση πιστοποίησης

Αρχικά γίνεται υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο οργανισμό προς τον Φορέα.  Στην συνεχεία ακολουθεί από τον rta ανασκόπηση αξιολόγηση αίτησης οσον αφορά τα ( πεδίο εφαρμογής - πολυπλοκότητα, πρότυπο ή εφαρμογή προτύπων με κοινές απαιτήσεις,  χώροι αξιολόγησης, υποκαταστήματα κ.α)-πρόγραμμα αξιολόγησης (χρόνος τόπος) ομάδα αξιολόγηση ) και ακολουθεί υποβολή προσφοράς με περιγραφεί του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Μετά την  αποδοχή της προσφοράς προγραμματίζοντε οι ενέργειες και των δύο μερών.

Αξιολόγηση πρώτου σταδίου : Ελέγχεται το ανεπτυγμένο σύστημα διαχείρισης της επιχείρησης ως προς την πληρότητα, στις απαιτήσεις του εκάστοτε προτύπου που εφαρμόζεται, το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο, οι εγκαταστάσεις, η διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης και κυρίας ανασκόπησης από την διοίκηση. Αφού ολοκληρωθεί αυτό γίνεται και η αξιολόγηση δευτέρου σταδίου σε ορισμένο χρονικά διάστημα όπου ελέγχεται η εφαρμογή του προτύπου προς πιστοποίηση, του συστήματος εφαρμογής, το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο που διέπει όλες τις διεργασίες της, οριζόντια και κάθετα, προκειμένου να ολοκληρωθεί επαρκέστερα η συμόρφωση.  Η διεπιστημονική επιτροπή πιστοποίησης του φορέα αφού αξιολογήσει τα τεκμήρια αποφασίζει για την πιστοποίηση ή μη του οργανισμού. Στην πρώτη περίπτωση εκδίδεται πιστοποιητικό τριετούς διάρκειας ενώ στην δεύτερη γίνετε επαναξιολόγηση εφόσον αυτό είναι επιθημητό. Κάθε χρόνο, για την διατήρηση του πιστοποιητικού γίνεται η επιθεώρηση επιτήρησης με σκοπό να αξιολογηθεί η τήρηση του συστήματος από την πιστοποιημένη εταιρεία.

Η διαδικασία της πιστοποίησης AGRO 2.1- 2.2 περιλαμβάνει : αξιολόγηση του Εγχειριδίου του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή ως προς την πληρότητα βάση των απαιτήσεων του προτύπου και τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων για τον έλεγχο της εφαρμογής του Συστήματος, από την ομάδα παραγωγών ή τους μεμονωμένους παραγωγούς στα αγροτεμάχια αυτών .Στην συνεχεία η επιτροπή πιστοποίησης αφού αξιολογήσει τα τεκμήρια, αποφασίζει για την πιστοποίηση και την εκδίδοση πιστοποιητικού τριετούς διάρκειας. Κάθε χρόνο, για την διατήρηση του πιστοποιητικού γίνεται η επιθεώρηση επιτήρησης με σκοπό να αξιολογηθεί η τήρηση του συστήματος από την γεωργική εκμετάλλευση . Η διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού είναι τριετής. Στην περίπτωση που για κάποιον λόγο το πρόγραμμα επιτήρησης δεν μπορεί να διεξαχθεί για κάποιον οργανισμό, τότε χορηγείται πιστοποιητικό ισχύος μικρότερης διάρκειας, όπως ενός έτους.

2. Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης

Η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης εξετάζει τις επιδόσεις του συστήματος διαχείρισης κατά την περίοδο της πιστοποίησης, και περιλαμβάνει την αναθεώρηση των προηγούμενων εκθέσεων ελέγχου επιτήρησης. Ο έλεγχος επαναπιστοποίησης, διεξάγεται πριν την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.

3. Επιθεώρηση Επέκτασης πεδίου πιστοποίησης

Επιθεωρήσεις επέκτασης πεδίου μπορούν να διεξαχθούν όταν γίνει αίτηση από τον πελάτη του RTA για την πιστοποίηση του οργανισμού του και σε άλλο πεδίο. Η επιθεώρηση αυτή μπορεί να διεξαχθεί και κατά τη διάρκεια ελέγχου επιτήρησης ή επαναπιστοποίησης. 

 
Χορήγηση / αναθεώρηση πιστοποιητικού
Οι πληροφορίες που υποβάλει η ομάδα αξιολόγησης κατά τη διεργασία πιστοποίησης είναι:
1. έκθεση ελέγχου
2. διορθωτικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την άρση των μη συμμορφώσεων, που είχαν προκύψει στην αξιολόγηση
3. σύσταση για τη χορήγηση της πιστοποίησης ή μη
4. επαλήθευση των πληροφοριών της αίτησης ή τυχόν αλλαγές αυτής.

Η τελική απόφαση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού λαμβάνεται από την επιτροπή πιστοποίησης του RTA.
Η διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού είναι τριετής. Στην περίπτωση που για κάποιον λόγο το πρόγραμμα επιτήρησης δεν μπορεί να διεξαχθεί για κάποιον οργανισμό, τότε χορηγείται πιστοποιητικό ισχύος μικρότερης διάρκειας, όπως ενός έτους.

Αναστολή, Αφαίρεση ή Ακύρωση του Πιστοποιητικού
Ο RTA έχει δικαίωμα να προβεί σε προσωρινή ή οριστική απόσυρση πιστοποιητικού στις εξής περιπτώσεις:
• Ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν έχει ενεργήσει για τη συμμόρφωση του συστήματος ποιότητας, όπως είχε συμφωνηθεί με την ομάδα επιθεώρησης και στον ορισμένο χρόνο δεν έχει γνωστοποιήσει τη διόρθωση στο φορέα.
• Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν έχει διευθετήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
• Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν κάνει σωστή χρήση του λογότυπου του πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται.
• Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν τηρεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης και απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου που τον διέπει.
• Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν τηρεί τις απαιτήσεις του πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης.
• Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν τηρεί συγκεκριμένα κάποιες απαιτήσεις σε διεργασίες του, τότε μπορεί να γίνει ανάκληση ή και μείωση του πεδίου πιστοποίησης.
• Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν επιτρέπει την επιθεώρηση επιτήρησης, επαναπιστοποίησης.
• Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού χρεοκοπήσει, πτωχεύσει ή σταματήσει να λειτουργεί.
• Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού ζητήσει οικειοθελώς την ανάκληση του πιστοποιητικού.

Στην περίπτωση προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης του πιστοποιητικού στον οργανισμό, δεν του επιτρέπεται το δικαίωμα χρήσης του πιστοποιητικού ή του λογότυπου πιστοποίησης.
Στην περίπτωση της προσωρινής απόσυρσης, η επιθεώρηση και η απόφαση για επανέκδοση πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες από την ημερομηνία της απόφασης για προσωρινή απόσυρση.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ο RTA έχει δικαίωμα να προβεί σε προσωρινή ή οριστική απόσυρση πιστοποιητικού στις εξής περιπτώσεις:

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν έχει ενεργήσει για τη συμμόρφωση του συστήματος ποιότητας, όπως είχε συμφωνηθεί με την ομάδα επιθεώρησης και στον ορισμένο χρόνο δεν έχει γνωστοποιήσει τη διόρθωση στο φορέα.

Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν έχει διευθετήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν κάνει σωστή χρήση του λογότυπου του πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται.

Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν τηρεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης και απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου που τον διέπει.Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν τηρεί τις απαιτήσεις του πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης.

Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν τηρεί συγκεκριμένα κάποιες απαιτήσεις σε διεργασίες του, τότε μπορεί να γίνει ανάκληση ή και μείωση του πεδίου πιστοποίησης.

Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν επιτρέπει την επιθεώρηση επιτήρησης, επαναπιστοποίησης.

 Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού χρεοκοπήσει, πτωχεύσει ή σταματήσει να λειτουργεί.

Όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού ζητήσει οικιοθελώς την ανάκληση του πιστοποιητικού.

Στην περίπτωση προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης του πιστοποιητικού στον οργανισμό, δεν του επιτρέπεται το δικαίωμα χρήσης του πιστοποιητικού ή του λογότυπου πιστοποίησης. Στην περίπτωση της προσωρινής απόσυρσης, η επιθεώρηση και η απόφαση για επανέκδοση πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες από την ημερομηνία της απόφασης για προσωρινή απόσυρση


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.

Στην περίπτωση που θελήσετε να ενημερωθείτε για θέματα που σχετίζοντε με την ακριβή κατάσταση Πιστοποιητών του RTA, συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας, με τους λόγους αιτήσεως σας και τα ακριβή στοιχεία του Πιστοποιητικού και αρμόδιος του τμήματος Πιστοποίησης θα σας ενημερώσει .

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ – ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Στην περίπτωση που θελήσετε να εκφράσετε καταγγελία ή παράπονο για τις υπηρεσίες του RTA, τότε συμπληρώνεται την φόρμα επικοινωνίας και το παράπονο σας μεταβιβάζεται στον διευθυντή του τμήματος πιστοποίησης. Ο RTA ακολουθεί γραπτή διαδικασία για την διαχείριση του παραπόνου. Περιληπτικά η διεργασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1. Παραλαβή παραπόνου στο τμήμα πιστοποίησης

2. Διερεύνηση αιτιών

3. Απόφαση αν απαιτείται διόρθωση ή όχι

4. Υλοποίηση ενεργειών για την διόρθωση (εάν απαιτείται)

5. Ενημέρωση πελάτη για τις αποφάσεις και τις διορθώσεις (εάν είναι απαραίτητο)

 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Στην περίπτωση που θελήσετε να προσφύγετε κατά των αποφάσεων για του RTA, τότε συμπληρώνεται την φόρμα επικοινωνίας και η προσφυγή / ένσταση σας μεταβιβάζεται στον διευθυντή του τμήματος πιστοποίησης. Ο RTA ακολουθεί γραπτή διαδικασία για την διαχείριση της προσφυγής Περιληπτικά η διεργασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1. Παραλαβή προσφυγής/ ένστασης στο τμήμα πιστοποίησης

2. Διερεύνηση αιτιών από εξουσιοδοτημένη ομάδα του τμήματος πιστοποίησης

3. Σύνταξη σχετικής αναφοράς και προσκόμιση στον διευθυντή του τμήματος πιστοποίησης

4. Κοινοποίηση απόφασης σε κάθε ενδιαφερόμενο