ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

REAL TIME AUDIT CERTIFICATION BODY

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ISO ORGANIZATION

O Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης γνωστός και ως ISO (International Organization for Standardization) είναι μια διεθνής οργάνωση δημιουργίας και έκδοσης προτύπων που αποτελείται από αντιπροσώπους των εθνικών οργανισμών τυποποίησης. Ο οργανισμός ιδρύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 1947 και παράγει τα παγκόσμια βιομηχανικά και εμπορικά πρότυπα, τα επονομαζόμενα πρότυπα ISO.

Μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στον ISO, συγκαταλέγονται μεγάλες εταιρίες και τουλάχιστον ένα σωματείο προτυποποίησης από κάθε κράτος μέλος. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης συνεργάζεται στενά με την Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (International Electrotechnical Commission, IEC), η οποία είναι υπεύθυνη για την προτυποποίηση των ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΛΟΤ ΑΕ ΜΕΛΟΣ ΕΣΥΠ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛΟΤ Α .Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 372/1976. Από το 1997, ο ΕΛΟΤ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία. Ο ΕΛΟΤ χρηματοδοτείται από το κράτος, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. Σκοπός του ΕΛΟΤ είναι η προαγωγή και εφαρμογή της τυποποίησης και των δραστηριοτήτων που είναι συναφείς και απορρέουν από αυτή.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Στο χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια.I.A.F

Η IAF είναι η παγκόσμια ένωση φορέων διαπίστευσης αξιολόγησης της συμμόρφωσης και άλλων φορέων που ενδιαφέρονται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης στους τομείς των συστημάτων διαχείρισης, των προϊόντων, των υπηρεσιών, του προσωπικού και άλλων παρόμοιων προγραμμάτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η κύρια λειτουργία του είναι να αναπτύξει ένα ενιαίο παγκόσμιο πρόγραμμα εκτίμησης της συμμόρφωσης, το οποίο να μειώνει τον κίνδυνο για τις επιχειρήσεις και τους πελάτες του, εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να επικαλεσθούν πιστοποιημένα πιστοποιητικά. Η διαπίστευση διασφαλίζει στους χρήστες την ικανότητα και την αμεροληψία του διαπιστευμένου οργανισμού.